خدمات ما

حمل و نقل زمینی

شرکت دنیا گرد با تکیه بر ناوگان کامیون‌های تحت پوشش و پشتوانه‌ای از تجارب حاصله و اصول علمی و فنی عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی ، نسبت به تأمین ظرفیت بین منطقه ای از کشورهای اروپایی/ کشورهای آسیای میانه
کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به ایران و بالعکس اقدام نموده‌است.
با عنایت به امکانات ساختاری با در اختیار گذاشتن انبارهای اختصاصی در مبادی کشورهای فوق خدمات گروپاژ و یا LTL دسترسی ، قابل قبول در تمام بازارهای عمده و متوسط را با کمترین زمان ممکن و کیفیت مناسب فراهم و تلفیق
این خدمات با ناوگان کامیون‌های ذکر شده خدمات منحصر به فردی را در راستای تکمیل زنجیره تأمین و توسعه حمل و نقل چندوجهی قابل ارائه نموده‌است.
رئوس خدمات حمل زمینی شامل :
- حمل محمولات زمینی دربست (Full Truck load)
- حمل محمولات خرده بار (Less than truck load)
- پیگیری و ردیابی کالا / وسیله حمل از طریق پورتال مرکزی